Ashton Dog Pound

Deirdre Heney’s contribution on Animal Welfare/Ashton Pound at City Council meeting 2 December 2019